Algemene voorwaarden:

Inleiding: Hierover vindt u onze Algemene Voorwaarden voor de aanschaf van een portret van je huisdier(en) bij Kattendroom.
 Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als Klant. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Kattendroom: de eenmanszaak met de handelsnaam Kattendroom. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Kattendroom. Onder Klant wordt onder meer, maar niet uitsluitend, de Consument begrepen. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Partijen: De Klant en Kattendroom tezamen. Overeenkomst(en): Een Overeenkomst op afstand tussen Kattendroom en de Klant die via de Website gesloten wordt in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van Producten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst. Product(en): Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de Overeenkomst tussen Kattendroom en de Klant aan de Klant wordt of worden geleverd. Voorbeeld(en): Op maat gemaakte (digitale) voorbeeld(en) van het Product, dat of die na het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant wordt of worden overlegd. Het voorbeeld bevat één Figuur of meerdere Figuren. Figuur of Figuren: Het gezicht of de gezichten van dieren die in het Voorbeeld en het Product zijn verwerkt. Het figuur of de figuren worden op basis van de door de Klant ingezonden afbeeldingen vervaardigd. Website: De Website van Kattendroom, waarop de Overeenkomst tussen Kattendroom en de Klant tot stand komt, zonder dat de Klant en Kattendroom gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn. De Website kan worden geraadpleegd op www.kattendroom.be Dag(en): Kalenderdag(en). Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemerNaam: Handelsnaam Kattendroom - Bedrijfsnaam Mercate Adres: Smetsakkers 24, 9080 LOCHRISTI E-mailadres:portret@kattendroom.be Btw-identificatienummer: BE0843.433.707
Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen Overeenkomst. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4. Prijzen Alle prijzen die Kattendroom hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen die Kattendroom hanteert voor zijn Producten op zijn Website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Kattendroom ten allen tijde wijzigen.

Artikel 5. De Overeenkomst  Een Overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website en Kattendroom per e-mail een orderbevestiging aan de Klant heeft verzonden en de klant het bestelbedrag heeft overgemaakt aan Kattendroom. De Overeenkomst omvat, naast de levering van het Product, de levering van een Voorbeeld. Het leveren van een Voorbeeld is derhalve onlosmakelijk verbonden aan de Overeenkomst.

Artikel 6. De kosten voor het terughalen of - brengen van de Producten zijn steeds voor rekening van de Klant.

 Artikel 7. Herroepingsrecht De voor de Consument gepersonaliseerde Producten die door het aangaan van de Overeenkomst worden geleverd aan de Consument, zijn ingevolge artikel Art. VI.53.WER uitgesloten van het Herroepingsrecht. Dit artikel specifieert dat de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet kan uitoefenen voor: (3°) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Indien Kattendroom onverplicht akkoord gaat met de herroeping van een Overeenkomst, is Kattendroom, in afwijking van hetgeen bepaald in artikel VI.53 WER, gerechtigd € 15,00 per geleverd Figuur in een Voorbeeld op het terug te betalen bedrag in te houden ter vergoeding van het geleverd Voorbeeld dan wel de geleverde Voorbeelden.

 Artikel 8. Levering en uitvoering Kattendroom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van Bestelling van Product en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres en de transportkosten dienen door de Klant te worden voldaan, tenzij hierover anders is overeengekomen. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van het door hem bestelde Product tijdig kan plaatsvinden.

 Artikel 9. Verpakking en verzending Indien de verpakking van een geleverd Product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens hij het Product in ontvangst neemt, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Kattendroom niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Indien de Klant zelf voor transport van een Product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen het Product of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Kattendroom, bij gebreke waarvan Kattendroom niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 10. Garantie De garantie met betrekking tot Product is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het Product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de Producten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het Product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 11. Klachten De Klant dient een door Kattendroom geleverd Product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd Product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Kattendroom daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Kattendroom in staat is hierop adequaat te reageren. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Kattendroom gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 Artikel 12. Afbeeldingen van de Klant De afbeeldingen die de Klant levert bij bestelling worden gebruikt voor het ontwerpen van het Voorbeeld en het Product. De Klant vrijwaart Kattendroom van alle aansprakelijkheid wegens het door de Klant aanleveren van onjuiste afbeeldingen; dit is de verantwoordelijkheid van de Klant. Onder het aanleveren van onjuiste afbeeldingen valt onder meer, maar niet uitsluitend: het aanleveren van afbeeldingen waarop een auteursrecht rust en het aanleveren van afbeeldingen, waarvan na vervaardiging van het Voorbeeld of het Product blijkt dat de Klant abusievelijk een verkeerde afbeelding heeft gestuurd.

 Artikel 13. Overmacht In aanvulling  geldt dat een tekortkoming van Kattendroom in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Kattendroom kan worden toegerekend in een van de wil van Kattendroom onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Kattendroom kan worden verlangd. Tot eerdergenoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kattendroom een of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kattendroom er weer aan kan voldoen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste dertig (30) Dagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Kattendroom is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14. Wijzigen Algemene Voorwaarden Kattendroom is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

E-mail verzonden