Huisregels Dierenpension: kattenhotel 'Kattendroom' en konijnenhotel 'de Knabbeltuin'

Het brengen & afhalen van uw kat of konijn in ons dierenpension dient op afspraak te gebeuren. Zo kunnen we zorgen voor een goede en vlotte werking van zowel ons kattenhotel als ons konijnenhotel. Bij de reservatie kan u aangeven welk afspraakmoment u best past - gelieve die afspraak ook te respecteren. Wegens afspraken met andere klanten en onze persoonlijke planning kunnen we u niet garanderen dat we u op een ander moment kunnen ontvangen. Voor meer info over de afspraaktijden zie pagina contact
  • Vervoer je huisdier steeds in een stevige, goed gesloten transportbak. Deze wordt bijgehouden tijdens het verblijf.

1) Vaccinaties:

Kattendroom: Om uw kat te laten genieten van een gezond en zorgeloos verblijf in ons hotel, dient uw kat verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten en dit minimum 2 weken voor het verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden*, nl: kattenziekte, niesziekte en leucose. De vaccinatie tegen Chlamydia is aangewezen maar niet verplicht. *Er zijn momenteel enkele vaccinaties die een langere werkingsduur dan 1 jaar hebben, gelieve daarom aan uw dierenarts te vragen ook steeds de herhalingsdatum van het vaccin te noteren in het vaccinatieboekje. Al deze informatie kan u terug vinden in het vaccinatieboekje. Neem bij twijfel best contact op met uw dierenarts. Wij vragen u om steeds hetvaccinatieboekje mee te brengen en dit blijft bij ons tijdens het verblijf van uw kat, dit is een wettelijke verplichting. Vermits de katten tijdens hun verblijf in groep samenleven, vragen we u voldoende aandacht te besteden aan de gezondheidsvoorschriften.

a)Niet gecastreerde katers ouder dan 6 maanden worden niet toegelaten
b) Het spreekt voor zich dat uw kat geen ziekte of aandoening mag hebben die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere katten. Als u hierover twijfelt, neemt u dan contact op met uw dierenarts.
c) Verder dient uw kat vrij te zijn van allerhande parasieten zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. Uw kat werd dus ontwormd niet langer dan 6 maand geleden en behandeld tegen vlooien niet langer dan een maand geleden. Beide behandelingen moeten ook nog werkzaam zijn gedurende het volledige verblijf van uw kat. Dit heeft niets te maken met hygiëne bij u thuis. Het is nu eenmaal zo dat katten hier ideale dragers voor zijn. Daar vele vlooien zich niet laten verschalken door een vlooienbandje, vragen wij u om een aangepast product bij uw dierenarts of bij uw apotheek te halen. Dit dient te gebeuren de week voor u uw kat binnenbrengt en dient ingeschreven te zijn (product & datum) achteraan in het Europees paspoort. Indien wij vaststellen dat uw kat toch moet behandeld worden, zullen wij deze kosten aan u doorrekenen. Ook de kosten voor het behandelen van de andere hotelgasten en de omgeving zullen doorgerekend worden.
d) Bij ziekte of vermoeden van ziekte zullen wij uw kat laten onderzoeken en behandelen door onze dierenarts. De kosten voor deze behandeling en/of medicijnen zijn voor uw eigen rekening Onze dierenarts zal uw dierenarts indien nodig contacteren voor overleg en informatie. Bij ziekteverschijnselen kunnen wij steeds dieren weigeren of in quarantaine plaatsen. In noodgevallen (en bij te verwachte hoge kosten) zullen wij u of de opgegeven contactpersoon contacteren. De dierenartskosten, inclusief voorgeschreven medicatie, dienen bij het afhalen van het gastdier contant /mobiele overschrijving (QRcode) te worden voldaan door de klant. Katten die niet de nodige vaccinaties gekregen hebben of hun vaccinatieboekje niet bijhebben, kunnen wij helaas niet toelaten in het kattenpension! Daar worden GEEN uitzonderingen op gemaakt! Dit lijkt zeer streng, maar anderzijds hebt u de garantie dat al de andere dieren die bij ons te gast zijn, aan de gezondheidsvoorwaarden voldoen en dus geen gezondheidsrisico vormen voor uw eigen kat(ten).

Knabbeltuin:

  • Breng steeds het vaccinatieboekje van je konijn mee. Je konijn moet gevaccineerd zijn tegen Myxomatose, RHD1 en RHD2 dit minstens 2 weken voor de aankomstdatum van het verblijf
  • Uw konijn wordt enkel aanvaard in goede lichamelijke en verzorgde conditie, vrij van parasieten. We hebben het recht om een konijn te weigeren als er een vermoeden is dat het konijn niet gezond is, een besmettelijke ziekte heeft of niet gevaccineerd is
  •  Bij onverwachte ziekte zullen wij onze dierenarts raadplegen. De kosten zijn voor de rekening van de eigenaar van het konijn en worden voorgeschoten door het konijnenhotel. Deze kosten worden afgerekend bij afhaling van uw konijn(en).

2) Verzorging – Het dierenpension verplicht zich ertoe alle gastdieren zo goed mogelijk te verzorgen en de wettelijke voorschriften te volgen, maar behoudt zich het recht dit te doen op de wijze die ze zelf het beste acht. Ondanks de strenge vaccinatievoorschriften en het opvolgen van hygiëneregels kan men ziektes nooit 100% uitsluiten, het dierenpension zal alles in het werk stellen om ieder hotelgast maximaal te beschermen en bij vermoeden van ziekte een dierenarts op te roepen en de nodige verzorging voorzien.

Kleine medische verzorging (pilletjes of siroop toedienen) kan uitgevoerd worden maar wordt best op voorhand aangevraagd en gespecifieerd, dus gelieve dit aan te duiden bij de reservatie. Intensievere medische opvolging doen we niet (zoals oa inspuitingen). Indien uw huisdier(en) medicijnen gebruikt dient u zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, voorzien van de namen van zowel de kat als de klant. Ook een gebruiksaanwijzing en dosering van deze medicijnen moet worden verschaft. Wat betreft de voeding voor de katten: aparte voedingswensen of een speciaal dieet toedienen is niet haalbaar gezien het groepsconcept van Kattendroom, waarbij er steeds eten van het hotel ter beschikking staat voor alle hotelgasten en individueel eten geven niet mogelijk is.

3) Reservering – Zoals eerder besproken, dient het bezoeken, het brengen en het afhalen van uw kat(ten) op afspraak te gebeuren. Zo garanderen we de rust van onze hotelgasten en kan ik u alle nodige aandacht schenken bij uw bezoek. Op zon-en feestdagen zijn we gesloten. Voor ieder verblijf wordt een overeenkomst opgemaakt in 2 exemplaren en ondertekend voor akkoord door beide partijen, nl. het dierenpension en de eigenaar van de hotelgast. Dit formulier vermeldt:
-De contactgegevens van het kattenhotel / konijnenhotel
-De contactgegevens van de eigenaar van de hotelgast
-De verblijfsduur , datum van aankomst en vertrek van de hotelgast
-De verbintenis van het kattenhotel om de hotelgast te huisvesten in het kattenpension met groepsopvang / De verbintenis van het konijnenhotel om de hotelgast te huisvesten in een buitenhok met uitloopren

 en om haar/hem zoals overeengekomenmet de eigenaar, te voederen en te verzorgen. En om indien nodig een beroep te doen op de contractuele Dierenarts: Dokter De Cubber , Hoekskenstraat 39, 9080 Lochristi
-Contactgegevens van de persoon aangeduid door de eigenaar indien deze niet bereikbaar is
-Identiteit kat/konijn
-Eventuele ziekten of aandoeningen, te verstrekken behandelingen en nodige aanwijzingen daartoe
-Naam en contactgegevens van de behandelende dierenarts
Bij een online reservatie via deze website worden bovenstaande gegevens verschaft en verklaart de klant zich akkoord met het hotelreglement zoals hier beschreven. Een online reservatie via deze website heeft een bindend karakter en is dus een bestelling met betalingsverplichting. Het herroepingsrecht/verzakingsrecht is niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website dit ingevolge van het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) waarbij overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding worden vrijgesteld. Deze uitzondering is in overeenstemming met de Europese richtlijn.
4) Betaling De tarieflijst (zie website) vermeldt de prijzen per dag (inclusief de aankomstdag en vertrekdag) dat de kat of het konijn verblijft in het kattenpension / konijnenhotel, tenzij anders aangegeven. In dit tarief is inbegrepen het verblijf, het eten, de dagelijkse verzorging, de BTW en natuurlijk de dagelijkse knuffels! Bij opname van de hotelgast dient de volledige som van de gereserveerde dagen betaald te zijn. Als voorschot wordt 50% van het totaalbedrag (met een minimum van 25€ indien 50% van het totaalbedrag lager is dan 25€) betaald bij reservering en 100% 21 dagen voor aankomst van uw dier(en).
Bij niet betaling van het voorschot, binnen de twee weken na onze bevestiging van de reservatie, behoudt het dierenpension zich het recht voor om eenzijdig uw inschrijving te annuleren. Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd (of indien uw dier later wordt opgehaald dan afgesproken) en/of bijkomende kosten die gemaakt zijn, zoals bv dierenartskosten, worden cash of per mobiele betaling (nl met QR code) afgerekend bij het afhalen van uw huisdier(en). In geval van niet-tijdige algehele betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. De betreffende dier(en) wordt pas terug gegeven aan de eigenaar na volledige betaling van de verschuldigde som. Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan het dierenpension verschuldigd. Verkorting van het verlof doorgegeven tot 30 dagen voor de aankomstdatum worden verrekend.  Voor periodes van schoolvakanties worden verkortingen nooit verrekend, dit omdat de planning moeilijk aan te passen is in deze drukkere periodes.
Indien de klant zonder bericht zijn huisdier niet ophaalt bij het dierenpension binnen 2 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst, verkrijgt het dierenpension het recht om de dieren te herplaatsen.  De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige hotelprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf, administratieve kosten en de eventuele asielkosten of herplaatsingskosten.
5) Annulering Een annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren via mail of aangetekend schrijven. De hiernavermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden :
- vanaf online reservatie tot  21 dagen voor aankomstdatum: 50 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien 50% van de totaalsom lager is dan 25€)
- vanaf 21 dagen voor de aankomstdatum: 100 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€)
- niet opdagen zonder voorafgaande schriftelijke annulatie: 100% van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€) + 25€

**bij annulatie wegens overlijden van uw huisdier zal na ontvangst van een attest van de dierenarts enkel het voorschot weerhouden worden.  
Volgens de vereiste van wederkerigheid zal Kattendroom/de Knabbeltuin, de klant de reeds gestorte sommen terugbetalen volgens dezelfde regels, indien het hotel de overeenkomst niet kan nakomen om redenen los van het hotelreglement en muv. overmacht en onvoorziene omstandigheden: zoals bv natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog ea. belemmeringen.

6) Aansprakelijkheid – Het kattenhotel 'Kattendroom' en het konijnenhotel 'De Knabbeltuin' kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor onvoorziene ongevallen, schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, weglopen of overlijden van de hotelgast, tenzij er bewijs is van nalatigheid.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier in het kattenpension of konijnenhotel alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van de hotelgast, aan het dierenpension te melden. De klant is aansprakelijk ten opzichte van het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden, of het geven van onjuiste gegevens/documenten met betrekking tot de hotelgast.

7) Voor ons Privacybeleid klik hier

E-mail verzonden